Contact Us | Alumni Associations | BeidaRen | Update Your Contact Info | Links | | New Site
2015-09-28
 
Honor Roll of Donors 2013
  
    

□ Scholarship■ Research
◊ Matching Gift▲ Infrastructure
△Faculty● International Exchange
★General Fund○ Voluntary Service♦ Others
Last NamePurpose
$500,000 and above
McGovern Patrick
Leo KoGuan Foundation 廖凯元基金会□△
$250,000 to $499,999
J.T. Tai & Co. Foundation, Inc. 戴基金会□●
$100,000 to $249,999
Amgen Inc.□♦ 
Xia Tingkang 夏廷康▲★
Robert Cheng-Tung Wang Family Trust
Foundation for the Future■★
Golden Agri International
Li Tao 李淘■★○
Chou Pei-Yuan Foundation, Inc.
$10,000 to $99,999
Choong & Hsia Foundation■▲
Xin Cheng Foundation□★
Broadcom Foundation■★
Liao K. Kenneth 廖康雄□○
Reisman Sidney■★
Zou Zhou 邹舟
Xu Peirong Samantha
$5,000 to $9,999
Wu Jiang Christine 吴江
Thurston Hongyun Vivian 林红云
Peng Chengbin
Ye Xi 叶曦□●
Li Yinghong 李颖红
Goldman, Sachs & Co.□▲
$2,500 to $4,999
Zou Gang 邹钢
Ling C. Jack
Ni Bingjian
Wang Hongbin 王宏斌□●
Li Longtang 李龙堂
Xu Xiaoling 徐晓苓
Sun Yi
Chen Qianhui Henry 陈前辉
Liang Song Sam 梁松
$1,000 to $2,499
He Hui David 何晖
Li Ying
Tan Li 谭黎
Lu Bobo 路波波
Zhang Ting 张婷
He Jian
Shi Lie
Gan Shu
Woo Helen C.
Wu Baojian 吴宝健□■
Xuan Mo 宣末
Kelvin Chang 张抗
Tang Yi 汤漪□▲
Chevron□★
Jiang Wu
Liu Huaiyu Helen
Chang Jin Gene 常劲□○
Li Huaixi 李怀玺○♦
Zhao Ming 赵明□★
Chou Bilin
Li Jun
Tao Xuejun 陶学军
Xu Jianguo James 徐建国
Wang Jun 王军
Lin Mu
Li Wenshu
Huang Yang
Guo Xiangdong
Lu Huifang
Xia Wei 夏玮
Luo Jiabin
Yang Song
Liang Aihua 梁爱华
Lisa Kwan 钟小兰
Xiao Guoqing
Jason Ma
Li Jianlin 李健霖
Johnny Zhang
He Min
Cheng Minlin
Bi Ning 毕宁
Xu Qiufu Philippe 许秋富
Su Bo
Wu Tong
Wen Xin 文新
Yvonne Nikas 
Xin Fuxiao■▲
Zou Cheng 邹成
Hu Jing-shan 胡静珊
Ma Baolin
Ma Li
Qi Zhengju 綦正菊
Qualcomm▲◊
Bristol-Myers Squibb Foundation
Wong Hon-Keung Paul
$500 to $999
Wu Yu
Huang He□○
Chen Xiaoling
Wang Ting 王艇
JPMorgan Chase Foundation
Huan Shuye 郇舒叶
Charles Rig Supplies Inc.
Fu Guoliang 富国良△○
Huang Tianjian 黄天健
Guo Xinsheng
Microsoft★◊
Li Chun□■
Wei Guoheng 韦国恒
Fan Xiaoxiao
Guo Xiaoyu
Helen Chen
Yang Gongyu
Liu Lian
Li Qiang
Qu Jianghan
Sun Jiming
Shuang Bo
Zhu Yaoyao
Yuan Fan
Feng Wen Quan
Wang Qi
Chen Na 陈纳
Yao Yusheng 姚渝生
Chen Cao Huiyi 曹慧毅
Li Hongmei
Lin Jian 林健
Liu An 刘安
Chen Dong 陈东
Li Hui
Xiao Dongguang 肖东光
Shao Hui
Li Jian 李健
Tang Jianxin Jay
Zheng Peihui
Tang Xiaodong 唐晓东
Su Shaowen 苏绍文
Chen Lin
Wan Weishi
Yu Xinhua
Zhao Ping 赵平
Bian Bo
Chen Xu
Liu Guilin
Wu Jin
Lisa Wharton
Xu Jian
Yang Suntao
Vivian Zhang
Chen Xiang
Wei Yanzhen
Zhang Zhihang
Zhu Lizhi
Li Zibang
Zhang Peipei 张培培
Chen Jie
Zhu Minyao 朱敏耀
Wang Yuzhong 王玉中
Zhao Jin
Liu Jingyu 
Itron Community Investment■◊
The New York Community Trust
$250 to $499
Wang Xinyang
Wisteria Foundation
Shi Xudong 施旭东○♦ 
Shu Youheng 舒幼恒
Merck□◊
Robin Chen
Liu Kezhen
Wang Qiaohong
Dai Xin
Dong Shen
Gao Yue
Zhou Yiqun
Lu Yong
Zhao Hong 赵红
Zhou Liqiang
Zhang Tao
Zhao Qiong
Cong Rong 从戎
chucknacke.com
$100 to $249
Julia Lee♦ 
Huang Jianyi
Dai Shengliu
Gong Chun
Kuang Yuting
Liu Yan
Huang Longwen
Guo Jing
Karen Wu
Huang Xin 黄鑫
Zhang Wanting
Zhang Dongzhou
Xu Qiang 徐强
Cai Yong
Ji Zhanglong
Zhang Tianyi
Zhang Jiabing
Dai Guohao
Yu Jiang W
Zhu Jinpeng
Shi Youxin 时幼馨
Liu Bing 刘冰
Liao Xiaoling 廖晓伶
Luo Jianyuan 罗建沅
Li Xiaoling
Liu Kai
Moy Kwok Ming 梅国明
Wang Qi
Sun Keli 孙克利□★
Cheng Xuejian 程学俭
Feng Feng
Yan Shixu
Tian Qi
Lu Ying
Zhao Yang
Gan Huiqin
Zhang Feng
Oracle□◊
Cai Mingbo□★
Yang Ying
Shi Pixu
Morgan Stanley★◊
Pan Zhaoming♦ 
Lan Sikun 蓝思堃
Yin Yiqun
Guo Ming
Ye Yang
Zhou Xiao
Chen Zhongmin
Zhou Xiaojian
Qiu Jian 邱健
Thomas L. Cao
Zhang Jianjun
Wu Ke 吴轲
Chen Jing
Zhou Wang
Yin Hong
He Bin
Feng Jie
Fu Tianlin
Gao Yuan 高源
Ruan Ming
Li Haixia
Cai Hongwei
Zou Yan
Zhu Xiaoyu
Jiang Hong
Rong Jie
Wang Jinbo
Li Wengang 李文刚
Zhang Jie
Lu Feng
Li Jikun
Min Xiaoyi
Li Xiaohan
Song Xiaochun
Wang Ruosi
Wang Qian
Wu Hao
Tao Wenwen
Wu Suming
Sun Pengling
Yu Si
Zhu Tiancong
Shang Wenjing
Wu Zhenkun
Zhang Xinya 张新亚
Wang Xiangyu
Wang Yang
Hu Yufei
Sun Yizeng
Zhang Lu
Chen Xinghui
Rosie Wu
Luo Jing 罗竞
Daniel Lin
Pang Hanbin
Lin Jinyun
Chang Qiang
Chen Xiaozhuang
Ruan Li 阮力
Tan Shi 谭实
Tao Weiqiong 陶伟琼
Yang Yan
Zhang Zhiyi 章志毅
Xia Bin
Yan Wen
Zheng Bingzi
Zhao Chao
Paperbox Inc.△◊ 
Wells Fargo★◊ 
$1 to $99
Hou Yanwen 侯艳文
Liu Yuting
Li Rui 李锐
Christine Liu
Zheng Yao
Guo Man
Xie Guanling
Cai Lisi 蔡立思
Ming Di
Zhao Xu
Luo Rong
Xu Yiqing
Cheng Dehua
Yan Bo
Cui Jing
Dong Gang
Gong Gu
Tan Siyi
Hu Jun
Liu Xuefeng
Xiang Jie
Jin Tao
Lin Keke
Lin Hai
Liu Yusong
Ma Qingli
Zhang Siyuan
Chen Ning
Wu Ning
Xi Nuo
Chen Qiushu
Sun Jiayin
Song Wensi
Wang Chen
Wang Jiaxin
Wang Wenhua
Yu Yang
Zhu Yaxu 朱亚旭
Zhang Yufan
Li Yuke
Zhao Yu
Zhou Lechen
Zhu Sha
Li Haiyan
Niu Na
Liu Zhiqiang
Liu Qiang
Jenny Albers 彭常春
Ouyang Zoujin
Anonymous Donor
Wang Xiangping
Yuan Bonnie
Fan Xiaoqing
Dai Hengchen
Wang Qingqing
Wang Lu
Chen Siyi
Liu Zheyu
Li Caiyan
Jing Xiangyi
Liu Chang
Guo Xulin
Tian He
Lou Xiaoting
Zhang Yuzhong
Yan Haoheng
Bao Beibei
Lou Jingjing
Lu Yan
Li Jian
Zhang Qingfeng
Du Bodi
Wang Enzhou
Han Zhun
Le Yuan
Sun Yifeng
Shi Congyin
Zhu Xuwen
Liu Yi
Wang Jingjing
Cao Xinyu
Xu Xingbai
Yang Chao
Yan Xi
Geng Ying
Zheng Yiqi
Fang Yuan
Zhang Rui
Zhao Qiang
Zhang Yumeng
Wang Pingping
Lu Qian
Zhu Yuecheng
Chen Dayi
Xu Yangyang
Li Chia Ying
Wang Dong
Li Ao
Yu Xi
Wang Cheng
Zhang Yan 张言
Lin Feng
Shi Peizhe
Ma Xiaoxiao
STORE★◊ 


From:
Related Information
 
All Rights Reserved by Peking University Education Foundation (USA).
E-mail: info@pkuf.org